40-Lecie Fundacji Jana Pawła II

W dniach 21-25 września odbyły się w Rzymie obchody jubileuszowe 40-lecia ustanowienia Fundacji Jana Pawła II. Rocznica ta przypadała w roku ubiegłym, ale ze względu na pandemię uroczystości  przełożono na rok 2022.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona 16 października 1981 roku dekretem papieskim. Popiera i realizuje inicjatywy o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym. Główne jej cele, to pomoc stypendialna w kształceniu młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która kształci się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. A także dokumentacja i studium pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz opieka nad pielgrzymami w Rzymie-gośćmi Fundacji, którzy zatrzymują się w Domu Polskim Jana Pawła II.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w środę-21 września, uczestnictwem w audiencji generalnej u papieża Franciszka przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie. W wygłoszonej katechezie Ojciec Święty mówił o  wizycie w Kazachstanie, gdzie wziął udział w Kongresie Przywodców Religii Światowych i Tradycyjnych.  Ojciec Święty  zwracają się do Polaków obecnych na Placu św. Piotra powiedział: ,,Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi podczas mojej pielgrzymki do Kazachstanu. Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II, ustanowionej przez mojego  Poprzednika. Dziękuję za waszą obecność i zachęcam was, abyście propagowali w świecie Jego dziedzictwo duchowe, naśladując świętość Jego życia. Niech Bóg wam błogosławi.” Audiencję zakończyło błogosławieństwo apostolskie papieża Franciszka. Jako widomą pamiątkę 40-lecia Fundacji Jana Pawła II jej członkowie wręczyli Ojcu Świętemu Tryptyk z wizerunkami Matki Bożej oraz św. Franciszka i św. Antoniego.

Ważnym wydarzeniem obchodów 40. rocznicy  powstania Fundacji, było Sympozjum zorganizowane, 23 września, na Uniwersytecie Urbaniana. Jego temat przewodni brzmiał: ,,Jak przekazać dziedzictwo pontyfikatu kolejnym pokoleniom? Fundacja Jana Pawła II wobec nowych wyzwań.” W sympozjum wzięli udział między innymi: Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji ks. prałat-Paweł Ptasznik,  metropolita krakowski arcybiskup-Marek Jędraszewski, ojciec Federico Lombardi-jezuita, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera. List do uczestników sympozjum od prezydenta  RP Andrzeja Dudy odczytał Adam Kwiatkowski, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej. Referaty wygłosili: ks. prałat Stefan Wylężek, ks. prałat Sławomir Oder, ks. Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.  Następnie odbyła się dyskusja panelowa pt.,,Misja Fundacji Jana Pawła II i nowe wyzwania.” Wzięli w niej udział: Michał Kłosowski, dziennikarz, arcybiskup Józef Staniewski, metropolita diecezji mińsko-mohylewskiej z Białorusi, ks. profesor Michał Paluch, dominikanin z Papieskiego Uniwersytetu św Tomasza z Akwinu  oraz Wojciech Halarewicz, członek Rady Administracyjnej Fundacji. Dyskusję posumował kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski, osobisty sekretarz Ojca Świętego.  Podziękował organizatorom za przygotowanie spotkania. Przypomniał, że Fundacja powstała dzięki ofiarności ludzi, którzy od początku wspierali pontyfikat Jana Pawła II i troszczyli się, aby Jego nauczanie było inspiracją dla przyszłych pokoleń, a także wspierali fundusz stypendialny na rzecz kształcenia młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. ,,Chcemy tym dziedzictwem żyć, dzielić się i przekazać następnym pokoleniom”-powiedział na zakończenie kardynał Stanisław Dziwisz.

We wszyskich wypowiedziach prelegentów przewijała się troska o zachowanie, lepsze poznanie, pogłębienie i przekazywanie spuścizny św. Jana Pawła II następnym pokoleniom z uwzględnieniem jej uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Wskazywano także perspektywy rozwoju tej organizacji i współpracy z innymi podobnymi organizacjami religijnymi działającymi przy Stolicy Apostolskiej.

W godzinach popołudniowych w Bazylice św. Jana na Lateranie została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich członków Fundacji. Głównym jej celebransem był arcybiskup Marek Jędraszewski. Wraz znim Eucharystię sprawowali kardynał Stanisław Dziwisz, abp Józef Staniewski z Białorusi, abp Petrus Conisius Mandagi z Indonezji  wraz z księżmi przybyłymi na obchody rocznicowe Fundacji. Arcybiskup Marek Jędraszewski zakończył homilię słowami: ,,Fundacja imienia Jana Pawła II, w której z woli Bożej Opatrzności zostało nam dane pracować, ma naszą pamięć o nim nie tylko utrwalać, ale i pogłębiać: dla naszego dobra, dla kształtowania naszej tożsamości, aby życie nasze i wszystkich tych, którzy przyjdą po nas było przepełnione nadzieją, czasem otwartym na wieczność”.

Na obchody rocznicowe złożyły się też inne wydarzenia. Jednym z nich był koncert pt. ,,Muzyka na chwałę Boga”, który odbył się 24 września, w bazylice św. Pankracego w Rzymie. Wykonawcami byli:  Rzymska Orkiestra Kameralna, Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II z Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Zofii Borkowskiej oraz soliści: Ewa Biegas-mezzosopran, ojciec Rafał Kobyliński-tenor. Całością dyrygowała Teresa Krasowska. Na koncert złożyły się  utwory muzyki sakralnej i operowej:  G. Cacciniego, G. F. Handla, G. Bizeta, P. Mascagniego. Pięknie zabrzmiały współczesne piosenki ,,You Raise Me Up” J. Grobana oraz ,,I will Walk With God” N. Brodszkiego. Na zakończenie koncertu wspólnie zaśpiewano pieśń ,,Barka”, która na zawsze zrosła się z pontyfikatem św. Jana Pawła II.

Wydarzeniami, które posłużyły zbudowaniu więzi i zintegrowaniu uczestników uroczystości były pielgrzymki zorganizowane do Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Skalnej (Santuario Ad Rupes) w Castel Sant Elia oraz do Sanktuarium św. Rity w Cascia. W sanktuariach dla uczestników obchodów jubileuszowych, zostały odprawione   masze  święte koncelebrowane, którym przewodniczył  arcybiskupa Józef Staniewskiego, zakończone wspólnymi spotkaniami członków i przyjaciół Fundacji.

Na zakończenie uroczystości rocznicowych w niedzielę, 25 września, w Bazylice św. Piotra została odprawiona msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana Pawła II za 40. lat istnienia Fundacji oraz w intencji  wszyskich żywych i zmarłych dobroczyńców tej organizacji. Przewodniczył jej kardynał Stanisław Dziwisz w kocelebrze z arcybiskupem Markiem Jędrzejewskim-metropolitą krakowskim, kardynałem Stanisławem Ryłką-długoletnim przewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, abp. Petrusem Conisiusem Mandagi z Indonezji, abp. Józefem Staniewskim z Białorusi oraz księżmi i kapelanami kół i towarzystw Fundacji przybyłych na uroczystości. Homilę wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz, powiedział między innymi:,,Mamy świadomość, że w tej niezwykłej świątyni spoczywają szczątki świętego Papieża-Jana Pawła II, Patrona Fundacji noszącej Jego imię, który wprowadził Kościół powszechny w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. I choć od Jego odejścia do domu Ojca minęło już 17 lat, nadal przemawia On do umysłów i serc milionów wiernych na wszystkich kontynentach. Przemawia słowem oraz przykładem życia i służby. Przemawia świętością, do której wszyscy jesteśmy wezwani.” Po Eucharystii duchowni i członkowie Fundacji udali się w uroczystej procesji  do grobu św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono wspólnie modlitwę.

Uroczystości religijne ubgacił śpiewem Warszawski Chór Papieski im. Św. Jana Pawła II z Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Zofii Borkowskiej, soliści-Ewa Biegas i ojciec RafaŁ Kobyliński oraz młodzież ze scholi ,,Jedność” z Kasinki Małej pod kierunkiem Honoraty Kalety.

W godzinach popołudniowych odbyły się uroczystości w Domu Polskim na Via Cassia. Pod przewodnictwem ks. prałata Pawła Ptasznika została odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego, zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Medalem Pro Ecclesia Et Pontiffice (Dla Kościoła i Papieża) zostały uhonorowane osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Fundacji. Otrzymali je: Elżbieta Drucka-Lubecka de Sejournet z Brukseli, Stefan Władysiuk z Montrealu, Raymond Głębocki z Waszyngtonu. Poświęcono i uroczyście odsłonięto X tablicę dobroczyńców Fundacji Jana Pawła II. Aktu tego dokonał kardynał Stanisław Dziwisz w obecności ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego i zgromadzonych gości. Obchody zakończył uroczysty bankiet. Obecni na nim byli hierarchowie Kościoła, księża, członkowie Rady Administracyjnej Fundacji, dyplomci, aryści, którzy uświetniali msze święte śpiewem i muzyką, młodzież ze scholi ,,Jedność”, stypendyści Fundacji studiującyc na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wraz z opiekunem ks. Janem Strzałką oraz członkowie tej organizacji z 48 Kół i Towarzystw  z 18 krajów. Wśród nich trzydziestoosobowa grupa członków Koła Fundacji z Nowego Jorku wraz z prezesem Mieczysławem Pająkiem.  W czasie bankietu słowa podziękowania skierowano do długoletniego przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji, kardynała Stanisława Ryłko, który za działalność na rzecz tej organizacji otrzymał pamiątkowy Tryptyk z wizerunkiam: Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Podziękowano również ojcu Krzysztofowi Wieliczko, administratorowi Fundacji i sekretarce Annie Kielech za przygotowanie uroczystości.

Najlepszym podsumowaniem obchodów 40-lecia Fundacji niech będą słowa stypendystów studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II. Tatsiana Ivashkevich pochodzi z Białorusi. Od 2016 roku jest stypendystką Fundacji. Dzięki stypendium ukończyła studia II stopnia w Instytucie Muzykologii i podjęła  studia doktoranckie na tej uczelni. Oto jej wypowiedź ,,Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do mojego osobistego rozwoju, a zwłaszcza władzom zwierzchnim Fundacji, Towarzystwom i Kołom, wszystkim dobroczyńcom Fundacji Jana Pawła II. Dziękuję również dyrekcji Domu Fundacji w Lublinie, za troskę nie tylko o mój rozwój naukowy, ale także za kształtowanie i pogłębianie mojej wiary oraz miłości do św. Jana Pawła II. Mama nadzieję, że zdobyta wiedza oraz właściwie uformowana postawa duchowo-religijna, pomoże mi po powrocie na Białoruś, wnieść nową jakość życia w środowiska moich rodaków, zwłaszcza ludzi młodych, którzy potrzebują pozytywnych wzorców.”  Stypendysta  Fundacji Pavel Zeynalov (Paweł Zejnałow) jest studentem drugiego roku KUL-u na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Pochodzi z Uzbekistanu, wychował się w Taszkiencie, jego rodzina ze strony mamay ma polskie korzenie, z czego jest dumny. Oto jego wypowiedź:,,Dziękuję Fundacji, że dała mi nadzieję i poczucie Bożego planu w moim życiu. Za możliwość spotkania wielu młodych wierzących katolików takich jak ja. Za to, że moje horyzonty znacznie się poszerzyły, zmieniły się moje priortety i poglądy na przyszłość. Za możliwość podróżowania do innych krajów Europy. Za dar wzmocnienia wiary. Proszę św. Jana Pawła II o wstawiennictwo i pomoc na przyszłej drodze życia, aby Pan użył mnie jako narzędzia, abym mógł wypełnić Jego wolę w służbie ludziom i społeczeństwu.” Stypendystą Fundacji jest również arcybiskup Józef Staniewski, który podziękował Fundacji za pomoc stypendialną i prosił o dalsze wspieranie w kształceniu młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej. ,,Niech św. Jan Paweł II błogosławi Fundacji. Dotknęliście naszego serca. Dziękuję za dotyk miłości i ofiarnośći”-powiedział na zakończenie uroczystości.

ZOFIA TWAROWSKA

Do Galerii Zdjęć